Názov projektu: Hľadanie nových spôsobov interpretácie S. Kierkegaarda vo filozofickom a teologickom kontexte

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Dr. Roman Králik

Zástupca zodpovedného riešiteľa: Doc. Dr. Peter Kondrla

Druh projektu: VEGA

Začiatok riešenia: 2013

Koniec riešenia: 2015

Registračné číslo: 1/0136/13

Reg. číslo v systéme SOFIA: V-13-203-00

Partneri projektu: Kierkegaard Circle, Trinity College, University of Toronto (Kanada)

 


 

Anotácia:

Projekt sa zameriava na hľadanie nových spôsobov interpretácie posolstva S. Kierkegaarda v teologickom a filozofickom kontexte. Výsledkom uvedeného hľadania bude nová koncepcia a nová interpretačná metóda Kierkegaardovho myslenia. V jednotlivých fázach bude aktivita projektu zameraná hlavne na pojmy identity človeka, zmyslu existencie, slobody a viery, významu religiozity v 21. storočí.

 

Dra. MARIA JOSÉ BINETTI (UBA, ARGENTINA)

Libertad y valores en la Histora de la Filosofía

Buy a book:

Kierkegaard and Classical Greek Thought