Niektoré myšlienky sa zrodia v tichu samoty, iné v prostredí tvorivého dialógu, ako to bolo v našom prípade.

Dôležitý impulz tvorila intenzívna publikačná a medzinárodná výskumná činnosť Prof. Dr. Romana Králika, ThD., ale tiež odvaha prof. Dr. Cyrila Diatku, CSc., vedúceho KVAE vidieť za horizont existujúceho prítomného. Nadšenie prof. Dr. Abrahima Khana z Torontskej univerzity pre rozvoj akademickej práce v Strednej Európe a jeho priateľský vzťah k FF UKF v Nitre, ale aj porozumenie historického odkazu sv. Cyrila a Metoda na strane vedenia Filozofickej fakulty UKF a podpora prof. Dr. Bernarda Garaja, CSc. a prof. Dr. Zdenky Gadušovej, CSc., dotvorili potrebnú synergiu, ktorá vyústila do historického činu založiť nový inštitút.

Na návrh dekana prof. Dr. Bernarda Garaja, CSc., dňa 6. Júna 2011 akademický senát FF UKF v Nitre schválil vznik nového výskumného ústavu CERI-SK. Doterajšia medzinárodná výskumná a pedagogická činnosť tak dostáva nový rozmer a zameranie.

 

Náplňou činnosti ústavu je najmä:

 1. vedecko-výskumná činnosť zameraná na:
  • monitorovanie vplyvu diela S. Kierkegaarda na vývoj filozofického myslenia v Strednej Európe v kontexte celospoločenských zmien;
  • prehlbovanie komparatívnych poznatkov z oblasti hermeneutických a interpretačných trendov s ohľadom na dielo S. Kierkegaarda a jeho význam pre mienkotvorných filozofov vo svetovom kontexte;
  • rozširovanie poznatkov a informácií o medzinárodných vedeckých a odborných aktivitách výskumných centier Európe, USA a v Ázii;
  • organizovanie vedeckých podujatí v predmetnej oblasti,
 2. vzdelávacia a osvetová činnosť formou odborných podujatí, prednášok, seminárov a konferencií
 3. vytváranie siete vzťahov vedeckých pracovísk v stredoeurópskom priestore s presahom na postkomunistické  krajiny východnej Európy s cieľom inovácie a aktualizácie vzdelávacej, metodickej a konzultačnej činnosti,
 4. publikačná činnosť,
 5. spolupráca s inými pracoviskami podobného zamerania na Slovensku a v zahraničí,
 6. publikovanie anglickej verzie sekvencie Acta Kierkegaardiana a slovenskej verzie sekvencie Supplement Acta Kierkegaardiana v spoluprácii s University of Toronto.

Dra. MARIA JOSÉ BINETTI (UBA, ARGENTINA)

Libertad y valores en la Histora de la Filosofía

Buy a book:

Kierkegaard and Classical Greek Thought